1
2
7
8
10
30
31
הגרלה מספר 3336 מתאריך 10/04/2021
| תוצאות הגרלת הלוטו
צור קשר
הטבות לחברי מועדון
מידע כללי אודות הגרלות
מסלולים במועדון
אודות לוטו פלוס
עמוד הבית
אודות המועדון וערכי החברה | תקנון

תקנון מועדון מנויים לוטו פלוס

 

 1. מבוא

 

1.1 חברת טקטיקה ניהול מועדוני לקוחות בע"מ ( להלן: "הבעלים" ו/או "החברה") הינה מפעילת מועדון "לוטו פלוס"( להלן: "המועדון") שמטרתו ארגון ושליחה עבור חברי המועדון של טפסי השתתפות בהגרלות שעורכים מפעל הפיס לפי תוכניותיהם, גביית הזכיות והפקדתן בחשבון זכיות והעברת כספי הזכייה לחשבון המנוי הזוכה.

1.2  הבעלים מאפשר לכל מנוי, כהגדרתו בסעיף 2.1 להלן, להשתמש באתר המועדון www.lotto-plus.co.il  (להלן: "האתר") לצורך קבלת מידע אודות ההגרלות ומעקב אחר זכיותיו האישיות באמצעות שם משתמש וסיסמא שקיבל במעמד ההצטרפות (להלן: "השירותים למנוי").

 1.3 המנוי מיועד לבגירים, מעל גיל 18 בלבד.   

 

2. הגדרות:

 

2.1 "מנוי" או "לקוח" או "משתתף": מי שמילא אחר כל התנאים המצטברים הבאים:

  • מסר את פרטיו האישיים ואת הפרט המזהה הנוסף בשיחה טלפונית או באמצעות טופס ההצטרפות המופיע באתר.
  • שילם דמי מנוי.
  • נשלח לו טופס ההצטרפות ותקנון לכתובת שמסר בעת רכישת המנוי
  • אושר אמצעי התשלום שלו ע"י חברת כרטיסי האשראי.
  • קיבל מספר מנוי.

2.2 "טופס הצטרפות" ו/או "הטופס": טופס בו יפורטו פרטיו האישיים של הלקוח כפי שנמסרו על ידו, פרטי מסלול המנוי ומחירו, וכן פרוט התחייבויות הצדדים. הטופס ישלח למען הלקוח כפי שנמסר בשיחה הטלפונית.

2.3 "מספר המנוי": מספר אישי שיקבל כל מנוי ואשר ישמש לצורך זיהויו במועדון. 

2.4 "טור אישי": קובייה (טבלה) אחת, בת 6 מספרים בלבד + המספר הנוסף שהלקוח בחר או ביקש לקבל ממאגר המספרים של המועדון, בטופס המשתתף בהגרלות הלוטו של מפעל הפיס.

2.5 "טור קבוצתי": טור שמספריו נבחרים בצורה סטיסטית ובו שותפים מספר מנויים ביחד, כך שכל מנוי נהנה מחלקו היחסי בזכייה ומסיכויי זכייה נוספים בהתאם.

2.6 "הגרלות הלוטו": הגרלות הלוטו נערכות על-ידי מפעל הפיס, על-פי תוכניותיו ומועדיו, כפי שייקבעו על ידי מפעל הפיס, בעת שהסכם עם המנוי בתוקף, אך לא יותר משתי הגרלות בשבוע, בימים שלישי ושבת, או בימים אחרים לפי שיקול דעתו של המועדון.

2.7 "טופס השתתפות": טופס השתתפות בהגרלות הלוטו המונפק ומופק על-ידי מפעל הפיס, לפי כלליו של מפעל הפיס ומשמש לצורך השתתפות בהגרלות הלוטו הרגילות של מפעל הפיס.

2.8  "תקופת המנוי": תקופת המנוי תחל ממועד עליו יוסכם בין המועדון והלקוח,  ובהתאם למועדי ההגרלות, כמפורט בסעיף 2.6 לעיל. תחילת ההשתתפות בהגרלות תהייה באופן המפורט בסעיף 3.3 להלן.

2.9  "הפרט המזהה": תשובה לשאלת זיהוי אישית שייתן הלקוח בעת הצטרפותו למועדון במידה והתבקש ע"י נציג המועדון, באמצעותו יוודא המועדון את זהותו של הלקוח בעת פנייתו אליו ובפרט בעת בקשה טלפונית לביטול המנוי. 

 

3. רכישת מנוי והשתתפות בהגרלות

 

3.1 רכישת המנוי תתבצע דרך מוקד המכירות הטלפוני של המועדון  וזאת לפי החלטת המועדון, אשר ניתנת לשינוי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון.

 3.2 רכישת מנוי, מכל סוג שהוא, מקנה ללקוח את הזכות שהמספרים ימולאו עבורו ע"י המועדון  בטפסי השתתפות המופקים ע"י מפעל הפיס, וישלחו בנקודות מכירה מורשות ע"י מפעל הפיס על מנת שישתתפו בהגרלות שעורך מפעל הפיס.

3.3 לקוח שיצטרף למועדון ישתתף בהגרלות החל ממועד שיינתן לו ע"י המועדון ובכפוף ליכולת המועדון לחייבו בדמי המנוי. האמור לעיל כפוף לעריכת הגרלות הלוטו ע"י מפעל הפיס, וכן לשינויים שעשויים לחול מעת לעת בכפוף להחלטת המועדון.

 

4. סוגי מנוי + מערכת ניהול המנויים: 

 

4.1 באפשרות הלקוח לרכוש מנויים מסוגים שונים, על פי העדפתו.

4.2 מחירי המנויים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של "לוטו פלוס", לרבות בשל שינויים במחירי ההגרלות כפי שייקבעו ע"י מפעל הפיס.

4.3 המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את סוגי המנויים, שמותיהם ותנאיהם מעת לעת ע"פ שיקול דעתו,  ובלבד שהודעה על כך פורסמה דרך אתר המועדון או עדכון התקנון או בהודעה למנוי, וזאת ע"פ שיקול דעתו של המועדון.

4.4 לסוגי המנויים השונים ותכנם יש לפנות לאתר המועדון או ליצור קשר טלפון או באימייל:  03-6233232, Support@lotto-plus.co.il

 

5. תוקפו של מנוי, תשלום וביטול מנוי: 

 

 5.1 בכפוף להוראות כל דין, תקופת המנוי הראשונית הינה בכפוף לתקופה עליה הוסכם בעת רכישת המנוי, שתחילתה במועד ההצטרפות של המנוי (להלן: "התקופה הראשונית"), או בכפוף למועד שהוסכם בעת רכישת המנוי. בתום התקופה הראשונית, המנוי יתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות חודש או יותר.

5.2 המנוי יהיה מנוי מתמשך אלא אם ביקש הלקוח את הפסקת המנוי בחלוף תקופת ההתחייבות אליה התחייב המנוי. ביקש המנוי להפסיק את המנוי, יסתיים המנוי בתוך 7 ימי עסקים מיום שנתקבלה הודעת הביטול בכתב אל החברה, לפי כתובתה המפורטת בסעיף 11 להלן, אלא אם ביקש הלקוח לסיים המנוי במועד מאוחר יותר. הודעת הביטול חייבת לכלול את שם הלקוח, ת.ז והפרט המזהה כפי שנמסר על ידו במועד ההצטרפות למועדון.

5.3 המועדון רשאי להודיע על הפסקת המנוי, וזאת באמצעות מתן הודעה בע"פ או בכתב למנוי (להלן: "הודעת הביטול"). המנוי יבוטל בתוך 7 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול.  במקרה בו הפסקת המנוי על ידי המועדון תנבע מאי עמידת המנוי בהתחייבויותיו הכספיות, או החוזיות עם המועדון, לא תידרש הודעה מוקדמת, ולוטו פלוס תהא רשאית לבטל את המנוי לאלתר.

5.4 התשלום עבור המנוי ייגבה באמצעות אמצעי תשלום עליו יוסכם עם המנוי במעמד המכירה או מעת לעת.

  5.5 "לוטו פלוס" לא תהיה אחראית בכל הקשור למתן אישורי תשלום ע"י חברות אשראי ו/או בנקים ו\או גורמים אחרים. הלקוח יקבל את השירות הנדרש רק לאחר שתשלומו אושר ע"י חברת כרטיסי האשראי והתקבל ע"י החברה ובכפוף למפורט בסעיף 3.3. 

 

6. פרטי המשתמש + השימוש במידע:

 6.1 הלקוח נותן הסכמתו כי פרטיו ישמרו ויכללו במאגר המידע של המועדון וכי המועדון יהא רשאי לעדכן אותו מעת לעת במבצעים, הנחות, הטבות ועוד, באמצעות הודעות דיוור, פקס, דואר אלקטרוני והודעות טלפוניות. הלקוח מסכים בזאת לקבל מ"לוטו פלוס" הודעות "דואר אלקטרוני" ו/או "SMS" ו/או שיחות טלפון ו/או הודעות פקס או דוור לפי הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של המועדון. ללקוח שמורה הזכות להודיע בכל עת על רצונו בהפסקת קבלת הודעות אלה באמצעות מתן הודעה בכתב למועדון.

6.2 הלקוח ו/או הגולש באתר מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים, שהוא עשוי להינזק בנסיבות שונות בגלישה באינטרנט, בין בשליטת האתר ובין שלא, וכי יתכנו תקלות, אבדן מידע, מידע שגוי, אי אפשרות הגלישה לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, גניבת מידע אישי ו/או כלכלי ושימוש במידע זה, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה אחרת ולמרות זאת והבנתו כי הוא עלול להינזק עקב הנ"ל, מסכים הלקוח ו/או הגולש כי אין החברה ו/או האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים לה, אחראים בכל צורה שהיא, באופן ישיר ו/או עקיף, לנזקים אפשריים אלו, והלקוח ו/או הגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד החברה ו/או האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות ו/או נזקים אלו.

 

 

7. מועדי ההגרלות והעברת הפרסים לזוכים: 

 

 7.1 ההגרלות תערכנה בהתאם למוגדר בסעיף 2.6 או למועדים שיקבעו ע"י מפעל הפיס או בכפוף להחלטת המועדון, ובהתאם לסוג המנוי כמפורט בטופס ההצטרפות

7.2 העברת כספי הזכיות תיעשה בכפוף להוראות הדין החלות ו/או שתחולנה בישראל במועדים הרלבנטיים, לרבות בכל הקשור להטלת מס על זכיות בהגרלות/הימורים/פרסים. למען הסר ספק מובהר, כי שיעור המס שינוכה נקבע ונעשה בפועל ע"י מפעל הפיס והמועדון לא יישא בכל אחריות לשיעור המס שינוכה. בפרט מובהר כי יתכן וינוכה מס בשל זכייה מצטברת של המועדון, על אף שסכום הזכייה הפרטני של משתתף מסויים נמוך מסכום הזכייה המחוייב במס. למשתתף לא תעמוד כל טענה בעניין זה כלפי המועדון.

7.3  סכומי הזכייה יועברו לחשבון המנוי שאת פרטיו מסר במועד הקמת המנוי בתוך 30 ימי עבודה ממועד קבלת כספי הזכייה במועדון  או בדרך אחרת כמפורט בסעיף 7

 7.4 העברת הכספים תתבצע ע"י המועדון עבור זכיות שסכומן עולה על 50 ₪ (להלן "סכום המינימום"). הייתה הזכייה של הלקוח נמוכה מ-50 ₪ כי אז יצטבר הסכום לזכותו ויועבר אליו עם הגיעו לסך מצטבר העולה על סכום המינימום.  על אף האמור, במקרה של ביטול המנוי, יועבר לחשבונו של הלקוח מלוא הסכום שנצבר לזכותו, אף אם סכום זה נמוך מסכום המינימום.

7.5 במידה וסכום הזכייה יעלה על סך של של 500 ₪, המועדון יצור קשר עם הלקוח, יזהה אותו, יידע אותו אודות הזכייה ויעביר את סכום הזכייה בצ'ק.

7.6 במידה וסכום הזכייה יעלה על סך של 2,500 ₪, הלקוח יתבקש להגיע למשרדי המועדון לשם קבלת הפרס והגעתו כאמור הינה תנאי להעברת סכום הזכייה לרשותו.

7.7 כספי הזכיות, לאחר ניכוי מס במקור ע"י מפעל הפיס, יופקדו לחשבון זכיות שינהל המועדון בפיקוחו של רו"ח או עו"ד וממנו יועברו לזוכים.

7.8 הלקוח נותן את הסכמתו לכך שהמועדון יפרסם את זכיותיו, לרבות סכומן תוך שימוש בתמונתו\ה. במידה ויבקש  הלקוח, לא יפורסמו פרטיו המלאים ופניו יוסתרו באמצעות מסיכה. 

 

8. שימוש באתר המועדון: 

 

8.1 השימוש בשירותי האתר ניתנים רק ללקוח המועדון הממלא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם ההצטרפות וההוראות הקבועות בתקנון המועדון ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.

8.2 על המשתמש לעדכן את המועדון באופן מיידי על כל שינוי בפרטים אותם מסר בעת ההצטרפות למועדון. המועדון לא ישא בכל נזק או הפסד שייגרמו ללקוח בשל מחדלו מלעשות כן.

8.3  לאחר קבלת הנתונים במעמד ההצטרפות יינתנו ללקוח שם משתמש וסיסמא לאתר אשר ישמשו אותו לצורך מעקב אחר חשבונו האישי.

8.4 שם המשתמש והסיסמא הינם קבועים ואישיים למנוי ואין אפשרות להחליפם או לשנותם.

8.5 המועדון רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לערוך שינויים באתר, להוסיף או להסיר מידע וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.  

 

9. הגבלת אחריות:

 

  9.1 כפוף לסוג המנוי שרכש המשתתף ולתנאיו, החברה תהא אחראית כלפי המשתתף למשלוח מספרי ההגרלה אל מפעל הפיס, על מנת שאלה ישתתפו בהגרלות שעורך מפעל הפיס.

 9.2 החברה לא תישא באחריות לנזקים ו/או הפסדים שייגרמו למשתתף כתוצאה מהתקשרותו בהסכם זה והיא אינה אחראית בשום צורה שהיא להגרלות מפעל הפיס ו/או לאי השתתפות הטופס שנשלח עבור המשתתף בהגרלות אלה בשל סיבה שאינה בשליטתה הבלעדית של החברה.

9.3 במקרה וטופס השתתפות שלא הוגש בשל מעשה ו/או מחדל התלויים בחברה, היה אמור לזכות בפרס כלשהו, תהא אחריותה של החברה מוגבלת אך ורק לסכום הפרס לו היה זכאי המשתתף אילו הוגש הטופס למפעל הפיס, ולא יותר מדמי המנוי החודשיים  אותם שילם המנוי לחברה עבור אותה הגרלה בלבד, כפול שלוש פעמים (דמי מנוי חודשי * 3), לפי הנמוך מביניהם.

 

10. בוררות:

 

כל מחלוקת בין החברה למשתתף תובא להכרעתו של בורר אשר ימונה בהסכמה ע"י הצדדים. בהיעדר הסכמה יפנו הצדדים ליו"ר ועד מחוז ת"א של לשכת עוה"ד על מנת שימנה בורר.

 

11. שונות

 

החברה רשאית לשנות כל הוראה הכלולה בתקנון זה בכל עת, בכפוף להוראות כל דין, ובלבד ששינוי זה יעודכן באתר האינטרנט של החברה.  לאור האמור יודגש כי התקנון המפורסם באתר החברה גובר על כל העתק מודפס או אחר.

במתן אורכה ו/או בויתור של החברה בנוגע לחיוב מסוים לפי תקנון זה, לא יהיה כדי להוות ויתור על כל טענה ו/או זכות לסעד כלשהם, אם ובמידה שעומדים לחברה כנגד המנוי.

הודעות ביטול מנוי ו/או כל פנייה אחרת אל החברה יש לעשות לפי הפרטים כדלקמן:

כתובת החברה למשלוח דואר: אריאל שרון 4 (אצל בניש גרופ) מגדל השחר, גבעתיים 5320047

מספר הטלפון: 03-6233232.

מספר הפקסימיליה: 03-6233231.

כתובת דואר אלקטרוני: Support@lotto-plus.co.il

 הודעות ששלח צד למשנהו, לפי כתובת המנוי שמסר בעת הירשמו למועדון וכתובת החברה כמפורט לעיל, תראה כאילו הגיעה ליעדה בתום ארבעה ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום, או במעמד מסירתה, אם נמסרה אישית.

 

12.הודעות

 

30/09/13

החל מתאריך 01/10/13 יופסק הבונוס של הגרלות הרב צ'אנס ו-123.

 31/01/16

כידוע לכם, המועדון עורך בדיקות סטטיסטיות על בסיס קבוע שמטרתן העיקרית היא שיפור סיכויי הזכיה של לקוחותיו. לאור זאת, החליטה הנהלת המועדון לשנות את מסלולי החברה, כך שבכל המסלולים מוגשים טפסים שיטתיים קבוצתיים. טופס שיטתי מאפשר למועדון לרכוש בהתאם למסלול הנבחר, את כל הקומבינציות האפשריות לצירוף של 6 מספרים מתוך שבעה, שמונה ואפילו תשעה מספרים.

במקביל ולאור תוצאות הבדיקות כאמור לעיל, מעבירה החברה את המנויים הקיימים למסלולים החדשים, תוך שדרוג מספר הטורים הקבוצתיים למסלול השיטתי הקרוב ביותר.

 כמו כן, בנוסף מאפשרת החברה להגיש במסלולים החדשים עד טור אישי אחד ללקוח וממירה טורים אישיים נוספים מהמסלולים הישנים, בשדרוג המסלול השיטתי (לשיטתי שבע, שבע כפול, שמונה, שמונה כפול ותשע).

(שינוי המסלולים יבוצע עד 01/03/2016) 

 

 

 

Rules for the Subscriber’s Club of Lotto Plus

 

1. Introduction

1.1 Tactica Customer Club Management Ltd. (hereinafter: the “Owner” and/or the “Company”) is the operator of the “Lotto Plus” Club (hereinafter: the “Club”), the purpose of which is to organize and send participation forms, for members of the Club, in lotteries held by the National Lottery based on their plans, collection of winnings and their deposit in a credit account and transferring the winnings to the subscription account of the winner.

1.2 The Owner allows each subscriber, as defined in Section 2.1 below, the use the Club’s website www.lotto-plus.co.il (hereinafter: the “Site”) to receive information regarding the lotteries and monitor their personal winnings using a username and password received when joining (hereinafter: the “Subscriber Services”).

1.3 The subscription is intended for adults over the age of 18 only.

1.4 This Agreement is signed by the Company, whose address is 11 Hahilazon St., Ramat Gan, Israel, Zip code 5252271, and the Customer. The clearing and collection services are carried out by the Company and Tactica VIP Ltd., whose address is Ioanni Stylanou 6, 2nd Floor, Flat/Office 202, 2004, Nicosia, Cyprus.

 

2. Definitions

2.1 “Subscriber” or “Customer” or “Participant”: A person who meets all of the following conditions:
• Has provided personal information and an additional identifying detail in a phone call or through the registration form on the Website.
• Has paid membership fees.
• Has been sent the registration form and rules to the address provided upon purchase of the subscription.
• Whose payment method is approved by the credit card company.
• Has received a subscriber number.

2.2 “Registration Form” and/or the “Form”: The form containing the Customer’s personal information as provided by him, details of the subscription track and price, as well as details of the obligations of the parties. The Form will be sent to the Customer’s address as provided in the telephone conversation.

2.3 “Subscriber Number”: A personal number received by each subscriber and that will be used for identification at the Club.

2.4 “Personal Column”: One cube (table), with six numbers as well as the additional number selected by the Customer or that he requested from the Club’s numbers, in the participant’s form in the lottery held by the National Lottery.

2.5 “Group Column”: A column whose numbers are selected in a statistical manner, shared by a number of Subscribers together, such that each Subscriber benefits from its relative share of the winnings and additional chances of winning accordingly.

2.6 “Lotteries”: The Lotteries are held by the National Lottery, based on its plans and dates, as determined by the National Lottery, while the agreement with the Subscriber is in effect, but no more than two Lotteries per year, on Tuesday and Saturday, or other days at the discretion of the Club.

2.7 “Participation Form”: The participation form in the Lottery, issued and produced by the National Lottery, based on the rules of the Lottery, and used for the participation in the ordinary Lotteries held by the National Lottery.

2.8 “Subscription Period”: The Subscription Period will begin on the date agreed by the Club and Customer, in accordance with the dates of the Lotteries, as set forth in Section 2.6 above. The commencement of participation in the Lotteries will be in the manner set forth in Section 3.3 below.

2.9 “The Identifying Detail”: An answer to a personal identification question provided to the Customer when joining the Club, as requested by the representative of the Club. The Identifying Detail will be used by the Club to confirm the identity of the Customer when the Customer contacts the Club, specifically during a phone request to cancel the subscription.

 

3. Purchasing the Subscription and Participation in Lotteries

3.1 The purchase of the subscription will take place through the telephone sales center of the Club, as determined by the Club, as modified at any time at the sole discretion of the Club.

3.2 Purchasing a subscription of any kind grants the Subscriber the right to have numbers completed for him by the Club on the Participation Forms produced by the National Lottery, which will be sent at a point of sale authorized by the National Lottery in order to participate in Lotteries held by the National Lottery.

3.3  A Customer who joins the Club will participate in Lotteries as of the date given to him by the Club and subject to the Club’s ability to charge him subscription fees. The above is subject to Lotteries being held by the National Lottery, as well as to changes that may occur from time to time, subject to the decision of the Club.

 

4. Types of Subscriptions and Subscription Management System

4.1 The Customer may purchase subscriptions of various kinds, according to his preference. The subscriptions available include repeated monthly participation of the Customer in lottery draws via lottery tickets solely owned by the Customer and/or participation in syndicates with other Customers.

4.2  The prices of subscriptions may change from time to time, at the sole discretion of “Lotto Plus,” including due to changes to the prices of Lotteries as determined by the National Lottery.

4.3  The Club reserves the right to change the types of subscriptions, their names and terms from time to time at its discretion, provided that notice of the same is published on the Club’s Site or the rules are updated, or in a notice to the Subscriber, at the discretion of the Club.

4.4  For the various types of subscriptions and their content, please contact the Club’s Site or contact us via phone or email at: 03-6233232, support@lotto-plus.co.il.

 

5. Validity of the Subscription, Payment and Cancellation of the Subscription

5.1 Subject to the provisions of any law, the initial subscription period is subject to the period agreed upon while purchasing the subscription, beginning on the date on which the Subscriber joined (hereinafter: the “Initial Period”), or subject to the date agreed upon purchase of the subscription. At the end of the Initial Period, the subscription will be automatically renewed for additional periods of one month or more.

5.2  The subscription will be continuous, unless the Customer requested termination of the subscription after the commitment period accepted by the Subscriber. In the event that the Subscriber requested to terminate the subscription, the subscription will be terminated within seven business days from the date on which the termination notice was received in writing by the Company, based on its address set forth in Section 11 below, unless the Customer requested to terminate the subscription at a later date. The termination notice must include the Customer’s name, identity number and the Identifying Detail, as provided by him when joining the Club.

5.3  The Club may give notice of termination of the subscription, by providing oral or written notice to the Subscriber (hereinafter: the “Termination Notice”). The subscription will be cancelled within seven business days of providing the Termination Notice. In the event in which the subscription’s termination by the Club arises from the Subscriber’s failure to meet his financial or contractual obligations with the Club, no prior notice will be required, and Lotto Plus may terminate the subscription immediately.

5.4 Payment for the subscription will be collected through the means of payment agreed upon with the Subscriber during the sale or from time to time.

5.5  “Lotto Plus” will not be responsible with respect to providing payment confirmations by the credit card companies and/or banks and/or other entities. The Customer will receive the service required only after the payment is approved by the credit card company and is received by the Company, and subject to Section 3.3.

 

6. User Details and Use of Information

6.1 The Customer agrees that his details will be saved and included in the Club’s database and that the Club may update the Customer from time to time with sales, discounts, benefits and more, through promotional messages, fax, email and telephone messages. The Customer hereby agrees to receive from “Lotto Plus” email and/or SMS messages and/or phone calls and/or fax or promotional messages, based on the data recorded in the Club’s database. The Customer reserves the right to announce, at any time, his desire to terminate receipt of the notices by providing written notice to the Club.

6.2  The Customer and/or a user of the Site declares that he is aware and agrees that he may be harmed under certain circumstances when using the internet, whether the same was under the Site’s control or otherwise, and that there may be malfunctions, loss of information, erroneous information, the inability to access the Site, including inaccessible servers, electrical outages, hackers, viruses, theft of personal and/or financial information and use of this information, and other tampering and/or human error and any other malfunction, and nevertheless, he understands that he may be harmed from the above, and the Customer and/or user of the Site agrees that the Company and/or the Site and/or affiliated third parties are not liable in any manner, directly and/or indirectly, for these potential damages, and the Customer and/or user of the Site undertakes not to sue and/or make claims against the Company and/or the Site and/or a third party for these malfunctions and/or damages.

 

7. Lottery Dates and Transferring Prizes to Winners

7.1 The Lotteries will be held in the manner defined in Section 2.6 or on the dates determined by the National Lottery or subject to the decision of the Club, and in accordance with the type of subscription as stated in the Registration Form.

7.2  The transfer of the winning funds will take place subject to the provisions of the law applicable and/or that will be applicable in Israel on the relevant dates, including with respect to the imposition of tax on winnings in Lotteries/gambling/prizes. For the avoidance of doubt, it is clarified that the tax rate that will be withheld is determined and actually carried out by the National Lottery, and the Club will not bear any liability as to the rate of tax that is withheld. In particular, it is clarified that tax may be deducted due to the Club’s cumulative winnings, even though the specific amount of winnings of a given participant may be lower than the winning amount subject to tax. A participant will not have any claim against the Club in this regard.

7.3  The winnings will be transferred to the account of the Subscriber, the details of which are provided when setting up the subscription, within 30 business days from receipt of the winnings by the Club or in another manner as set forth in Section 7.

7.4  The transfer of the funds will be performed by the Club for winnings that exceed NIS 50 (hereinafter: the “Minimum Amount”). In the event that the Customer’s winning was less than NIS 50, the amount will be aggregated to the Customer’s credit and transferred when it reaches an aggregate total that exceeds the Minimum Amount. Notwithstanding the above, in the case of the subscription’s termination, the entire amount aggregate in the Customer’s account will be transferred to him even if the amount is lower than the Minimum Amount.

7.5  In the event that the amount of the winnings do not exceed NIS 500, the Club will contact the Customer, identify him, inform him of the winning and transfer the winning amount by check.

7.6  In the event that the winning amount exceeds a total of NIS 2,500, the Customer will be asked to arrive to the offices of the Club in order to receive the prize, and his arrival as stated is a condition for the transfer of the winning amount to him.

7.7  The winnings, after the reduction of tax at source by the Lottery, will be deposited in the winnings account held by the Club, under the supervision of an accountant or attorney, and from which the winnings will be transferred to the winners.

7.8  The Customer provides his consent to the Club publishing the winnings, including their amount, with use of his/her picture. At the Customer’s request, his full details will not be published and his face will be covered with a mask.

 

8.  Use of the Club’s Website

8.1  Use of the services of the Site are provided only to a Customer of the Club who fulfills all of the obligations under the membership agreement and the provisions set forth in the Club’s rules and based on the terms of use and privacy policy published on the Site.

8.2 The User shall update the Club immediately of any change to the details provided when joining the Club. The Club will not bear any damage or loss caused to the Customer due to the Customer’s failure to do so.

8.3  After the receipt of the data when joining, the Customer will be given a username and password for the Site, which will be used by the Customer to monitor his personal account.

8.4  The username and password are permanent and personal to the Subscriber, and cannot be changed or replaced.

8.5  The Club may, at its sole discretion, make changes to the Site, add or remove information, without being required to provide prior notice.

 

9.  Limitation of liability

9.1  Subject to the type of subscription purchased by the User and its terms, the Company will be liable vis-?-vis the User for sending the lottery numbers to the National Lottery, in order to participate in the Lotteries held from time to time.

9.2  The Company will not be liable for damages and/or losses caused to the User as a result of its engagement in this Agreement, and will not be liable in any manner for the Lotteries of the National Lottery and/or non-participation of the Form sent for the participant in these Lotteries, due to a reason that is not under the exclusive control of the Company.

9.3  In the event that the Participation Form that is not submitted due to an action and/or omission depending on the Company was supposed to win any prize, the Company’s liability will be limited solely to the amount of the prize to which the Participant would have been entitled if the Form had been submitted to the National Lottery, and no more than the monthly subscription fees paid by the Subscriber to the Member for the same lottery alone, multiplied by three (monthly subscription fees * 3), whichever is lower.

 

10.  Jurisdiction

This Agreement will be construed under the laws of the State of Israel without regard to its conflict of law provisions. Jurisdiction in relation to any claim and/or proceeding arising from this Agreement will be granted exclusively to the courts in Israel, and the parties irrevocably consent to the jurisdiction as stated.

 

11.  Miscellaneous

The Company may change any provision included in these Rules at any time, subject to the provisions of any law, provided that the same change is updated on the Company’s website. In light of the above, it is emphasized that the Rules published on the Company’s website prevail over any printed or other copy.

Providing an extension and/or waiver by the Company regarding a specific charge under these Rules will not constitute a waiver of any claim and/or right to any remedy, if available to the Company against the Subscriber.
Subscription termination notices and/or any other inquiry to the Company shall be made based on the following:
The Company’s mailing address: Ariel Sharon 4 (At Benish Group) Hashahar Tower, Givatayim 5320047 Telephone number: 03-6233232.                         Facsimile number: 03-6233231.

Email address: Support@lotto-plus.co.il
Notices sent from one part to the other, based on the address of the subscription provided upon registration to the Club and the address of the Company as set forth above will be considered to have arrived to its destination at the end of four business day from being sent via registered mail, or upon its delivery, if delivered personally.

 

12.  Notices

30/09/13
As of October 1, 2013, the Multi-Change Lotteries Bonus and 123 Bonus will be cancelled.

כניסה למנויים
אי-מייל
סיסמא
TACTICA VIP LIMITED, address IOANNI STYLANOU 6, 2ND FLOOR, FLAT/OFFICE 202, 2003, NICOSIA, CYPRUS
עיצוב גרפי : סטודיו מוזה  |   בניית אתרים : אולסי מערכות